ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಲಿಫ್ಟ್

ಕಲೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಬಿಗಿಯಾಗುವುದು

ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು "
ನಿಜವಾದ ಕುಕಿ ಬ್ಯಾನರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕುಕೀ ಸಮ್ಮತಿ