ಒಳ ಸ್ತನಬಂಧ

ಲಂಬವಾದ ಗಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ತನ ಎತ್ತುವಿಕೆ

"ಒಳಗಿನ ಸ್ತನಬಂಧ ವಿಧಾನ" ದೊಂದಿಗೆ, ಸ್ತನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ತನಿ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಳ ಪದರವು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ತನ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಹಾಫ್ನರ್, ಒಳಗಿನ ಸ್ತನಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಒಳಗಿನ ಸ್ತನಬಂಧವು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಅಂಗಾಂಶ, ವಿಭಜಿತ ಚರ್ಮ, ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಒಳಗಿನ ಸ್ತನಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಸ್ತನ ಎತ್ತುವಿಕೆ

ಒಳಗಿನ ಸ್ತನಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಲಂಬವಾದ ಗಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ತನ ಎತ್ತುವಿಕೆ

ಸ್ತನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಬ್ರಾ ಅನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಇನ್ನರ್-ಬ್ರಾ" ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ?

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು "